Kvalitet

Nöjdhet bland elever och vårdnadshavare

Nordic International School har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar upplevd nöjdhet bland elever, personal och vårdnadshavare.

Enkätresultat

I den årliga enkätundersökningen bland elever och vårdnadshavare ställs frågor som avser att följa upp upplevelsen av undervisningen och skolans värdegrundsarbete, med bland annat frågor kring trygghet, arbetsro och respektfullt bemötande, samt elevernas och vårdnadshavarnas övergripande nöjdhet.

Kalmar – 2020/2021

Vår interna Kvalitetsenkät

Vår interna kvalitetsenkät genomförd under vårterminen visar att såväl elever som vårdnadshavare är mycket nöjda med Nordic International School Kalmar. På en fråga om man kan rekommendera sin skola till andra svarar elever 4,3 och vårdnadshavare 4,7 på en femgradig skala.

Årets kvalitetsenkät visar också att eleverna i hög grad trivs i sin skola (4,5), känner sig trygga (4,5) och tycker att skolan har bra lärare (4,3). De upplever också att det är studiero på lektionerna (4,1) och att de får reda på hur det går i skolarbetet (4,4). Eleverna anser att skolan har tydliga ordningsregler (4,6) och att det är mycket engelska i skolan (3,6). Eleverna gillar också skolans system med ”Houses” (3,9).

Vårdnadshavarna upplever också att deras barn trivs i skolan (4,6) och de känner att skolan lever upp till deras förväntningar (4,6). De tycker att skolan har bra lärare (4,3), att det är ordning och reda på skolan (4,6) och att deras barn känner sig trygga i skolan (4,6). Vårdnadshavarna upplever också att barnen har en stimulerande lärmiljö i skolan (4,6) och att skolan tar hänsyn till deras barns tankar och åsikter (4,4).